IN LIMBA ED IN ITALIANO, IL RACCONTO PREMIATO DI GIOVANNI DEIAS (FUA FACI A S'ISPERA – FUGA VERSO LA SPERANZA)

Giovanni Deias
Giovanni Deias

di Giovanni Deias

 
 -Maal, cantu nci bollit ancora po lompiri a sa costa?

-No ddu sciu, Abba. Non biu ni luxis ni mattas, tratus de montis o àtru chi mi potzat inditai ca seus acanta de lompi. Maal! Non podeus acabai diaici, pustis totu s’arriscu chi eus curtu. Seu fracu, no arrennesciu a moviri is bratzus. Custas undas chi non si lassant andai a innantis…Abba mia, giai-giai seu incumentzendi a perdi sa fidi.

– Ca nou! Maal, non fatzast aici, deu puru seu strimada, ma depeus aguantai, ddu depeus fai po nos’e totu e po fillu nostu. Nci pentzas ta bellu? Cuatru mesis i at essi nàsciu. Ita nòmini dd’eus a ponniri?

– Sarvu. Dd’eus a itzerriai Sarvu, dd’as a benn’a biri ca s’at a bettìri bona sorti. Aturaus acanta, cumenti sempri. Aiò! Déus s’at agiudai de siguru.

Maal i Abba sighint a annadai prus allestu, una gana sempri prus manna ddus indullit faci a sa costa.

Tot’in d-una, Maal zerriat cun cantu sulidu portat in s’ùturu:

Abbaaaa! Biu una luxi! Castiaaa…Is luxis! Aiò ca seus sarvus. Aiò!

 

Chene sciri cantu tempus fessit passau, arribant a sa praja. S’impràssanta, s’arrespiru est crutzu, serrant is ogus e stramancant in s’arena…

Su mari s’est apaxiau, su soli s’incarat bregungiosu e una nui propassat sa praja. Maal i Abba bolant a cuaddu de cudda nui e castiant a bàsciu.

-Maal, càstia, cussus seus nosus

Toch’e citidìa, Abba, no ti brullist de mei.

Ti nau ca seus nosus! Poita no mi creis?

Su tzàulu de unu cani attirat s’attentzioni de Maal. Unu callelleddu de arratza ambesturàda s’acostiat a is dùus corpus. Ddus fragat, ddus lingit e si stesiat i-tzaulendi prus a forti cumenti chi fessit circhendi s’agiùdu de calincunu.

– Abba, eit’ollit nai totu custu?

-Bollit nai, prenda mia, ca seus ancora bius, po sa beridadi, no nci creia prus.

Immoi…

Su mes’arratza torrat i-scoitendi a vatu de Mariu (s’amigu òmini) chi tocat is corpus de is giovunus, s’apìu ca funt ancora bius s’aprontat illuegus po s’agitoriu. Su tempus passat e non si bìit nemus.

Mariu circat de torrai sentidu a is giovunus. Su “lilon-lilon” de s’ambullantza, sempri prus acanta, segat su mudori de sa praja érrema. Totu est fatu beni e in pressi.

“Dotori, ita narat, nci dd’ant a fai?”

“Speraus…Funt mali postus. Tengiu pentzamentu po sa fèmmia ch’est imbaratzada. Sciaferru, po prexeri, prus allestru! Prus allestru!”.

-Maal, incapas  nc’arrenesceus a nd’abasciai de sa nui…

-Eia; Abba, nd’eus abasciai e fillu nostu at a nàsciri in sa terra de s’ispera. Su coragiu nostu at èssiri arreconnotu.

 

Maal i Abba bivint in d-una biddixedda acanta de sa tzitadi, sa capitali de sa natzione insoru.

Su benideru po issus no impromitiat luxiat meda, antzis…furiat propiu nieddu. Donnia mengianu fut a si ndi pesai innantis s’obrescidroxu po lòmpiri a sa funtana chi de àcua ndi tiràt pagu e nudda. Si ponint totus in prucessioni po arrennèsciri a prenniri una tànniga de cincu litrus. Torraus chi fessint a bidda, ponint su strexu de s’acua a sut’e terra po chi fessit abarràda frisca. S’incrasi a mengianu pigant sa corriera po andai in tzitàdi. Po sa beridàdi, sa corriera, est unu mezu mesu scosciàu e sa ‘ia non est mellus. Unu fumu nieddu ddus acumpangiat po totu su biaxi. Una borta partius, Maal incarrerat unu cantu de su logu, Jambafrica, e mancai prenus de pentzamentu, totu paris incarrerant sa dì cantendi. Maal traballàt in d-unu albergu, sa genti chi ddu-i aproillàt sunt po s’imprus impiegaus de is imbasciàdas presentis in sa capitali. Mancai fadiosu fait su traballu sùu e ddi tocàt a marolla si bollit mantenni sa familia. Abba, invècias, prus benassortàda, est impiegàda de banca. Su dinai chi guadàngiat est acugutzau po amurai mellus su benideru. In su mentras chi illichìdit is aposentus, Maal tenit sa possibillidàdi de castiai sa televisioni, diaci est sempri informau de su chi acuntessit in su mundu. Issu s’incantat ananti de is imaginis chi ddi passant una a vatu de s’àtra. Genti beni bestia, domus bellas i aparitzàdas de d-onnia comodidàdi. Atomobilis mannas chi currint che lampu in is istradonis chene pruinu ni fòssus. Sa cosa de papai no amancat, e s’àcua?———–

Cèssu, acuedda ddu at! Deximilla calidàdis giài imbotilliàda. Imbiaus issus ca non si depint ponniri in prucessioni po ndi scabùlliri cincu litrus…Is picioccheddus giogant prexaus, bandant a iscola, si s’amalaidant tenint dottoris, mexinas e spidalis. Totu a gratis! Cussu mundu a Maal ddi praxit meda. Una, dexi, milli e prus preguntas d’atùmbant in conca e su traballu est sempri prus tostau…

 

Facci a mericeddu, Maal torrat a domu sderrigau. S’albergu si prenit de genti, cussa chi Maal at biu in televioni. S’atru mundu prus assortau, cussu chi de foras parit chene tréminis. Abba, chi donnia dì torrat a domu innantis, abetat su pobiddu in s’oru de s’enna e candu ddu bìit arribendi currit a sa frimàda de sa corriera e ddu imprassat. A denoti fueddant de su tempus chi at a benni e de su pipìu chi ddis dèpi nàsciri. Maal contat a s’amàda cosa sua totu  is cosas bellas chi at biu in sa televisioni ma…non tenit coru dde ddi cuai su chi est acuntèssiu in su Mediterraneu. Una barca nc’est afungàda cun su càrrigu. Totu genti in circa de bonasorti. Manc-unu biu. Abba abàrrat stontonàda e chena de fueddu, issa ca, prus de su pobiddu, bollit andai a s’attòbiu de unu mundu prus lieri, cun pentzamentus de mancu de strumpai. Po cussu anti detzìdiu impàri de andai in d-un’àntru logu in circa de una vida noa. Mancu accabbau de ddu pentzai chi Abba si strantàxat e cum boxi seria:

-No at a èssi custu a si frimai. Maal si depeus movi. Innoi no c’at nudda de siguru. Oi in banca apu intèndiu unu dipromaticu occidentali narendi, in cunfiàntzia, a su direttori ca a sa gherra tzivili nc’amancat pagu.

-E deu, pròpiu oi, apu fueddau cun Ainuk, m’at nau ca a intre duas dìis partit una imbarcatzioni facci a s’Europa.

– Ita tipu de imbarcatzioni est, est sigura?

-Est sigura. Est sigura! S’urtimu biaxi dd’at fatu dexi dìis fait i est andau totu a sa perfetzioni.

– Beni. Intzaras  parteus.

 

Maal i Aba si crocant e abettant, imprassaus, s’ora de si ndi pesai po andai a fai scorta de àcua. Po s’urtima borta si nd’iantessiri depiu pesai cuatru oras innantis s’obrescidroxu po cincu litrus de àcua. In su mundu nou ancà boliant andai s’àcua no ddis at èssi amancàda. Pagu ma siguru! Sa dì de sa partèntzia est arribàda, ponint is cuatru cositeddas chi tenint e chi ddis s’iant èssiri serbias in su biaxi. Sa corriera non si fait abettai. Maal i Aba nc’atziant.

A innui andais? Pregontant is biadoris abitualis castiendi sa balixa.

A bisitai cosa de parentis chi teneus a nord.

-No est chi teneis àtras intentzionis?

Sa pregonta abbarrat chene arrespusta e su Jambafrica de Maal, mai fiat istètiu prus alligru. Sa dì pùstis arribant a s’attobiu. Unu magasinu mischinu in su molu de una tzitàdi sciusta de su Mediterraneu. Sa faina de s’arreconnoscimentu non podiat èssiri prus pressosa:

– As pottau milli dollarus?

– Eia, mi.

-Andat beni, abettai in cussu currunconi. Si partit nontesta.

– Mari mòviu ddu-i at? Preguntat Abba.

-Non ti pongias pentzamentu, po cussu nci pentzu deu. Arrespundit, siguru, su cumandanti de s’imbarcatzioni. 50 miglias de mari sunt  pagu cosa.

S’abettu de sa partentzia incorat is biadoris a si connosciri mellus. De su restu sunt totus cumbattendi po una fitta de pani e po s’imprusu…a sa cua in bidda stràngia. Ddu iat familias interas. Intre òminis, fèmmias e pipìus sunt in cincuanta..

Beniant de biddas diversas, cumenti diversas fiant, sa curtura, sa limba, sa riligioni e sa conditzioni sociali ma… su pentzamentu chi ddus pinnigat a pari fiat unu e uguali po totus; una vida mellus de sa chi teniant e chi finas a tandus ant biu feti in televisioni. Sa bidea chi ddis luxiat de prus in ogus est sa possibilidadi de èssiri aistesu de sa gherra. In su megasinu, giai tristu de sei, su scuriu coitat a lompi e s’ora de sa partentzia est accanta. Abba est pentzamentosa. Sa sensibilidàdi de fèmmia ddi onat a comprendit ca canc-una cosa no àndat. Difatis su cumandanti est unu pagu schinnitzosu e non si scìit poita. Abba teniat arrexioni:

-Si non feis luegus su chi si naru, i-scieis eita s’abetat- Tronat su cumandanti a boxi pesàda e amaletzosa: Deu si pagu! Passant unuscantus minutus de mudìmini i arribat s’ordini de imbarcai. In su scuriu mannu is biadoris, cun timoria, nci atziant in cussa barchitta.

Acumenti eus a fai a càpi tottus ingùi? Maal est axiosu.

-Ddui depeus capi a marolla, no as a bolli arrennuntziai? Dd’as intèndiu su cumandanti, su tretu no est meda. Maal, custa no est s’ ora de timi .

-Deu no timu. Cumandanti cussu? Bòh-bòh!

Is primus trinta nc’atziant e agatant logu in sa stiba, e is àtrus s’arrangiant in su ponti. Canc-unu arriscat a si chesciài. Su cumandanti est craru i arresolutu, si fait mannu ca…issu scéti est armau:

O sigheis diaici o ndi calais. Tantu su biaxi dd’eis giài pagau. Seis meris de isceberai.

 

Sa navigatzioni incarrerat cun totus is 50. Sa primu ora totu beni, dexi miglias de tretu fatu e is biadoris sunt chietus. Ancora 40 miglias e po issus s’iat èssiri paràt ananti una vida noa. Brullant e si cunfidant s’unu cun s’atru su chi sperant, chini ddus abetat e chini ddis at agattau traballu. Dduas piccioccas bellas, sunt sorris, narant ca bollint fai is modellas. Su sposu de sa sorri prus manna at cuntatau s’agentzia. Sunt totus cumbintus ca bìviri a sa cua at atturai pagu disi, una xida prus o mancu, su tempus po agattai su primu traballu. Maal i Abba ita ant a fai? Ainuk, s’amigu insoru, ddis at garantiu, in cambias de cincumilla dollarus s’abertura de una buttega, ant a bèndiri arroba de donnia etnia. Est una cosa chi, oi, acostumant a fai in medas i est agradèssia. Su gosu ddus abettat.

 

Sa segunda ora de navigazioni est po accabbai, su mari s’incrispiat, canc-unu s’intendit mali. Est passada un’antra ora e sa cosa si fait peus. Is undas i-sciùndinti su ponti, su mari est inchietu. Is biadoris sunt intimorius, canc-unu frastimat, atrus si dda pigant cun su cumandanti. Is pipìus timint e prangint e is mamas no arrennescint a ddu apaxiài. Sa timoria at attacau is òminis, tottus tzèrriant disisperaus. S’àcua at prenu sa stiba e sa pompa no acudit a nci dda srubìri. Canc-unu aggiùdat cun sa cracida. Parit unu biaxi chene accabbu. Maal preguntat a su cumandanti:

-Cantu amancat a sa costa?

-Pagu cosa, abarra siguru– arrespundit su cumandanti chi siguru meda non parit.

-Tira s’allarmi, canc-unu s’at a suncurri, improrat Maal

-Su suncursu, biu ca dd’abetias meda, est innoi. Dda bìis cussa arrivortella? Mi, castiadda beni. Si bollis t’agiudat issa…Abba tzèrriat a Maal e ddu imprassat

-No mi lessist, Maal, calisisìat cosa accadessat

-Ap èssiri sèmpiri cun tui, Abba.Oramai seus accanta de arribai, custu biaxi non podit èssiri chene fini

 

Totu in d-una un’unda prus arta de is àtras si pesat e ddus imbestit. Sa barca s’incrinat.

Is i-tzèrrius si faint unu fetti, aici mannu finas a mudai is pregadorias de is disisperaus. Pariat chi su mari si fèssit arrimau, ma, un’antra unda ndi scrucùddat s’imbarcatzioni. Sa vida de-i-cussus ch’iant parau  in sa stiba si nd’est i-studàda in d-una farrancàda de segundus. Is àtrus, ghettaus a foras, sunt chene sarvagenti e fètti cussus chi scidiant annadai anti strumpau s’arrennegu de su mari.

Maal i Abba incarrerant a gherrai cun sa morti. Annadant, annadant i annadant cun su speru de biri, mancai attesu, una luxi, unu tratu de terra, unu…

Fuga verso la speranza

 

– Maal, quanto manca alla costa?

– Non lo so, Abba. Non vedo luci, alberi, profili di monti o altro che mi possa indicare che siamo prossimi alla costa. Accidenti! Non possiamo finire così dopo aver rischiato tanto. Sono indebolito, non riesco a muovere le braccia. Queste onde che ci impediscono di avanzare, comincio a perdere la fiducia Abba.

– Maal non mollare. Anch’io sono stremata. Le forze mi stanno abbandonando. Dobbiamo resistere, lo dobbiamo fare per noi e soprattutto per nostro figlio. Ricorda che nascerà fra quattro mesi. Come lo chiameremo nostro figlio?

– Salvo. Lo chiameremo Salvo. Vedrai ci porterà fortuna. Stiamo vicini, come sempre. Dai! Vedrai che il nostro Dio ci aiuterà.

Maal e Abba riprendono a nuotare con vigore. Una energia sempre più forte li sta spingendo verso la costa e all’improvviso Maal grida: Abba, vedo una luce! Guarda, ci sono le luci. Siamo salvi. Coraggio, coraggio!

Dopo un tempo incalcolabile guadagnano la spiaggia. Senza più respiro, si abbracciano, chiudono gli occhi e svengono sulla sabbia.

Il mare si è calmato, il sole appare timidamente all’orizzonte ed una nuvola sorvola la spiaggia. Maal e Abba sono sdraiati sulla nuvola e osservano la spiaggia sottostante.

– Guarda Maal, quelli siamo noi.

– Dai Abba, non prendermi in giro.

– Ti dico che siamo noi, perché non mi credi?

L’improvviso abbaiare di un cane attira l’attenzione di Maal. Un piccolo meticcio raggiunge i corpi distesi sulla battigia. Li annusa, li lecca e si allontana abbaiando sempre più forte come per attirare l’attenzione di qualcuno.

– Abba cosa significa questo?

– Significa che siamo ancora vivi. Ormai avevo perso  ogni speranza. Adesso ….

Il meticcio torna con Mario, il suo amico uomo, che tocca i corpi dei due giovani, sente che sono ancora vivi e attiva subito i soccorsi. I minuti passano, non si ode nulla e Mario cerca di rianimare i due giovani poi, prima in lontananza, e dopo sempre più vicino si sente la sirena di un’ambulanza che rompe il silenzio della spiaggia deserta. Le operazioni si svolgono velocemente. L’equipaggio recupera i due corpi e si allontana a sirene spiegate. “Dottore, pensa che ce la  faranno?” “Speriamo. Sono ridotti male, la loro vita è appesa a un filo. Sono preoccupato per la donna che è incinta. Autista! Più veloce, più veloce!”

– Maal, forse riusciamo a scendere dalla nuvola.

– Si Abba. Scenderemo e nostro figlio nascerà nella terra della speranza. Il nostro coraggio sarà premiato.

 

Maal e Abba vivevano in un villaggio non distante dalla grande città, la capitale del loro paese. Il loro futuro era fatto più di ombre che di luci, anzi era proprio buio. Ogni mattina si alzavano quattro ore prima dell’alba per raggiungere una piccola fonte che fornisce pochissima acqua. Bisognava arrivarci presto per non rimanere senza acqua e riempire l’unico contenitore che si poteva utilizzare, appena cinque litri. Arrivati nei pressi della fonte si mettevano ordinatamente in fila e aspettavano il loro turno. Dopo una interminabile attesa, si rifornivano d’acqua e facevano ritorno al villaggio. Sotterravano il contenitore per proteggerlo dall’alta temperatura che si sarebbe innalzata durante il giorno e dopo andavano alla fermata dell’autobus che li avrebbe portati in città.  L’autobus procedeva nella strada sconnessa con scossoni e rimbalzi accompagnati da rumorosi e frequenti scoppiettii del motore che funzionava per miracolo. Una fumata nera accompagnava la corsa dell’autobus. Maal dava inizio ad un canto tradizionale, Jambafrica, che coinvolgeva subito tutti i passeggeri. Era il canto della speranza.  Nonostante le mille difficoltà, la loro lunga giornata iniziava con il canto.

 

Arrivati in città si avviavano al posto di lavoro. Maal lavora in un albergo, un albergo di lusso frequentato in prevalenza dal personale delle numerose Ambasciate presenti nella capitale. Il suo  faticoso lavoro è la loro fonte di sopravvivenza. Abba, più fortunata, lavora come impiegata in una banca. Il suo stipendio è gelosamente accumulato per costruire un futuro migliore. Maal mentre rigoverna le camere ha la possibilità di dare uno sguardo al resto del mondo tramite la televisione. Le immagini che scorrono veloci nello schermo lo affascinano. Tutti i personaggi sono  vestiti bene, abitano in bellissime case, in case dotate di ogni comodità. Bellissime macchine corrono veloci,  senza alcuna esitazione,  nelle grandi strade senza buche e polvere. I prodotti alimentari non mancano e l’acqua? Accidenti quanta acqua. Diecimila tipi di acqua, già imbottigliata. Non c’è da fare la fila per prendere l’acqua. I bambini giocano, sorridono e vanno a scuola. Per loro l’istruzione è garantita. Poi in caso di malattia dispongono di medicine, del dottore e dell’ospedale. Questo mondo gli piace.  Una, dieci, mille e più domande lo martellano mentre il lavoro si fa sempre più duro. Arriva la sera e finalmente può tornare a casa, stremato, mentre l’albergo comincia ad animarsi con il party serale organizzato da una delle tante Ambasciate appartenenti all’altro fortunato mondo apparentemente senza barriere.

 

Il ritorno al villaggio è felice. Abba, che ogni giorno torna a casa prima, l’attende sulla soglia della loro abitazione e quando vede arrivare l’autobus corre verso la fermata per abbracciare Maal. Insieme entrano nella loro povera casa. La sera parlano del loro futuro e del futuro del loro figlio che presto nascerà. Maal racconta ad Abba le ultime novità che ha appreso dalla televisione. Inizia con quelle belle ma poi non può tacere all’amata compagna il dramma che si è appena consumato nel Mediterraneo. Un’imbarcazione è colata a picco con il carico che trasportava: un gruppo di persone in cerca di fortuna. Nessun superstite. Abba cade in un silenzio angosciante. È   lei più di Maal che vuole andare incontro ad un  mondo nuovo, ad un futuro con meno barriere, con meno ostacoli da superare ogni giorno. È  per questo che stanno pensando di lasciare il villaggio per recarsi in un altro paese e costruirsi una nuova vita.

All’improvviso Abba si alza e decisa:

Questo non ci impedirà di partire.   Dobbiamo prendere la decisione. Qui la situazione è sempre più incerta e può precipitare da un momento all’altro. Oggi in banca ho sentito un diplomatico occidentale che, confidandosi con il direttore, ha detto che la guerra civile è imminente.

Ed io proprio oggi ho parlato con Ainuk.  Fra due giorni c’è un’imbarcazione che parte verso    

   l’Europa.

Che tipo di imbarcazione è? È sicura?

– È sicura. È sicura. Ha fatto l’ultimo viaggio dieci giorni fa e tutto è andato alla perfezione.

– Bene. Allora partiamo.

 

Maal e Abba vanno a letto e abbracciati attendono l’ora di alzarsi prestissimo per andare a rifornirsi d’acqua. Sarebbe stata l’ultima volta che dovevano alzarsi quattro ore prima dell’alba per cinque litri  d’acqua. Nel nuovo mondo l’acqua non manca di certo.

 

Arriva  il giorno della partenza. Mettono   in una valigia le poche cose che hanno e che possono essere utili durante il viaggio. L’autobus è puntuale. Maal e Abba salgono, la valigia non passa inosservata. “Dove andate?” chiedono quasi in coro i passeggeri che abitualmente viaggiano con loro. “Andiamo a trovare dei parenti al nord del paese” – “siete sicuri che non avete altre intenzioni?”. La domanda rimane senza risposta e il Jambafrica di Maal oggi è più allegro che mai. Dopo tre giorni di viaggio arrivano finalmente all’appuntamento. Un magazzino squallido in un molo di una città bagnata dal Mediterraneo. La pratica di riconoscimento è velocissima:

– Hai portato i mille dollari?

– Si, eccoli.

– Bene, attendete in quell’angolo. Questa notte si parte.

– Come sono le condizioni del mare? Chiede Abba.

-Non ti preoccupare, qui garantisco io. Risponde con sicurezza il comandante dell’imbarcazione. In  

 fondo sono solo 50 miglia di mare.

 

L’attesa della partenza favorisce la socializzazione tra il gruppo che presto sarebbe sbarcato da clandestino in un altro paese. Sono   in cinquanta tra  uomini donne e bambini. Ci sono delle intere famiglie. Provengono da diversi paesi. Sono diversi per religione, lingua e condizioni sociali. Ma hanno tutti un unico obiettivo. Raggiungere un mondo migliore dove il cibo, le bevande, il lavoro, la casa, la scuola, gli ospedali, il divertimento e tante altre cose viste sinora solo in televisione non mancano. E soprattutto lontani dalla guerra.

Nel magazzino il buio scende presto. L’ora della partenza si avvicina. Abba è preoccupata, la sua sensibilità di donna le fa presagire che qualcosa non va bene. Infatti, il comandante è nervoso e mostra segni di preoccupazione ma non si capisce a cosa sia dovuta la sua agitazione. La sensazione trova conferma quando il comandante si rivolge all’equipaggio con autorità: “se non fate immediatamente quello che vi ordino sapete ciò che vi attende. Io, vi pago!”. Trascorrono alcuni minuti di assoluto silenzio finché arriva l’ordine di imbarco. Il gruppo viene accompagnato, nel buio totale, ad una piccola imbarcazione.

– Ma come faremo a stare tutti lì. Maal era angosciato.

– Ci staremo. Dobbiamo starci. Non vorrai mica rinunciare. Hai sentito il comandante, sono solo

  cinquanta miglia. Maal, non è il momento di farcela sotto.

– Io non me la faccio sotto. Comandante quello? Sarà, mah!

I primi che salgono trovano posto sottocoperta, sono trenta. E gli altri? Gli altri si sistemano sul ponte. Qualcuno osa protestare. Il comandante è chiaro e risoluto, forte  del fatto che è l’unico ad essere armato. “O proseguite così o scendete. Tanto il viaggio l’avete  già pagato. A voi la scelta”. La navigazione inizia con tutti i cinquanta passeggeri a bordo.

 

La prima ora di navigazione è tranquilla, dopo dieci miglia tutto fila liscio. I passeggeri sono sereni. Altre quaranta miglia e via! Una nuova vita li aspetta. Scherzano e ognuno confida al vicino di viaggio le proprie speranze, chi lo aspetta, chi gli ha procurato il posto di lavoro. Due bellissime ragazze, sono sorelle, dicono che faranno le modelle. È   stato il fidanzato della sorella maggiore a trovare l’agenzia. Tutti sono convinti che la clandestinità durerà pochi giorni. Una settimana al massimo, giusto il tempo per trovare un primo lavoro. Maal e Abba cosa faranno? Il loro amico Ainuk gli ha garantito, in cambio di cinquemila dollari, l’apertura di un negozio. Un negozio di artigianato etnico, va di moda. La felicità li aspetta.

Alla fine della seconda ora di navigazione il mare comincia a incresparsi e qualche rollio di troppo causa il mal di mare a qualcuno. La situazione rimane invariata per un’altra ora e poi diventa critica. Le prime onde bagnano il ponte. Il mare è decisamente agitato. I passeggeri diventano nervosi, qualcuno impreca, altri se la prendono con il comandante, i bambini sono spaventati e piangono. Le mamme non riescono a calmarli, a rassicurarli. Le urla cominciano a farsi sempre più frequenti e disperate. La paura contagia gli adulti. L’acqua raggiunge la stiva e la pompa non è sufficiente ad espellerla. Qualcuno prende un secchio e cerca di rigettarla. La navigazione prosegue nel terrore per un tempo indefinito. Maal chiede al comandante “quanto dista la costa?” “poco, non ti preoccupare” risponde il comandante sempre più insicuro. “Lancia  l’allarme, ci porteranno soccorso” implora Maal. “Il soccorso, se tanto insisti è qui. La vedi la pistola? Eccola. Guardala bene, se vuoi ti verrà in soccorso”. Abba chiama Maal e lo abbraccia “non mi abbandonare Maal, qualsiasi cosa accada” “sarò sempre con te, Abba. Ormai deve mancare poco, non può essere infinito questo viaggio”.

All’improvviso un’onda più alta delle precedenti, molto più alta, investe l’imbarcazione che si inclina. Un grande urlo di terrore interrompe le preghiere dei disperati. Poi, quando il pericolo sembra essere superato, arriva la seconda onda che rovescia la piccola imbarcazione. La vita di quelli che avevano trovato sistemazione nella stiva si spegne in pochi secondi. Gli altri vengono sbalzati fuori. Sono   senza salvagente e solo i più abili nuotatori  riescono a muoversi nel mare in tempesta.

Maal e Abba cominciano la loro competizione con la morte. Nuotano, nuotano e nuotano nella speranza di vedere in lontananza una luce, un profilo di terra, un ……      

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *