ANIMA MALA

di ANGELO CURRELI

In custu tempus iscuru e tempestosu

de dolore su mundu s’est prenande

est unu male chi no at reposu

tottu s’umanitate est impestande

e sos chi han connotu patimentu

vin in bezzesa, e tue presumitu

chena tenner perunu sentimentu

chin forza brutale ti ses accanitu

ca ses crudele,  perfidu e malignu

che abba mala  ponende terrore

chin su diaulu has leatu impignu

prenu de odiu non tenes amore

in mesu a sa zente caminande

che unu riu mutu e trazatore

chi sa umana vita ses jocande

vigliacu disonestu e traitore

Chena rispettu bruttu remitanu

has semenatu morte e disaccatu

pro ammentare a su genere umanu

‘e iscrier s’istoria chi has cumbinatu.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *