IL 12 MARZO A BARCELLONA CON L'ASSOCIAZIONE DEI SARDI IN CATALOGNA, LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO "SU BATTILEDDU" DI CINZIA PUGGIONI


evento segnalato da Claudia Loi

S’Assotziu de Sos Sardos in Catalunya at a presentare – su 12 de Martzu de 2016 a sas 18, in Carrer del Bisbe Laguarda 9 – “Su Battileddu”, unu documentàriu de Cinzia Puggioni.
Forsis “su macu de sa bidda”, o mancari un’istràngiu chi no s’est mai postu in mesu in sa vida de sa comunidade, est sa vìtima e atore printzipale de custu documntàriu ligadore pigadu in Lùvula, bidda pitica de 1500 abitantes incasciadu a 500 metros de artària in su territòriu barbarighinu, in sa provìntzia de Nùgoro.
Su ritu carrascialiscu in sei, nadu “Su Battileddu” (dae Bàttile, bascaràmine, refudu de sa sotziedade), representat sa passione de sa vìtima sacrificale: un’ispetàculu cruele, dinàmicu e appassionante, chi lompet a unu sacrifìtziu de sàmbene e renàschida, acumpangiada dae su binu, de sa vìtima. Sa comunidade ismàrigat sa neghe sua sacrifichende sa vìtima, pro iscontare sa pena e isperare in mègius vida pro s’annu imbeniente. Su Battileddu, che a su Sole, at a torrare in vida.
Su documentàriu, cuntzepidu a printzìpiu comente un’iscenegiadura teatrale, est unu museu berdaderu de sa màscara (e de sa tortura!) a s’àera aberta. Cunsigiadu a unu pùblicu majori, is imàgines poderosas e sa fotografia ispantosa bos ant a acumpangiare a intr de unu de is rituales (dionisìacos) de su carrasegare sardu prus etzisadores.
A concruos, ais a pòdere cuntribuire leande·bos una bevida o unu pratu de Malloreddus a sa Campidanesa!

??

Notas in contu de s’autora de su Documentàriu:
Cinzia Puggioni naschet in Terranoa in su 1988 e leat sa Laurea in Firenze in Mèdios e Giornalismu cun una tesi a pitzu de is ritos dionisìacos in Sardigna e su teatru de sa Cruelidade de Artaud.
In su 2014 realizat “Su Battileddu”, su primu progetu documentarìsticu comente autora, regista e produtora chi tratat sa cumparatzione intre su ritu dionisìacu de Su Battileddu e su tetrau artaudiano.
Su documentàriu est istadu projetadu in Sardigna, Isvìtzera e Frantza. Oe in die Cinzia bivet in Parigi e traballat comente assistente a sa regia e script supervisor.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *