UNU CORFU DE FORTHUNA. UNU CONTU IMBENTADU DAE SU VERU


di Tommaso Esca

Tziu Jacheddhu, candho itti minore, comente a sos atteros pitzinneddhos, in sos meses de aprile e maju, candho cuminzait a caentare s’aghera, jocait a tenner thilichertas chin d’unu lathu attu chin d’una camba de arraine.

Sos cumpanzeddhos nariana chi una vorta adiat tentu e juttu a ispassiu una bella thilicherta a duas coas. Pro tottus cantos, tandho, itti unu sinnale orte de pessone forthunata in sa vita sua.

A bi pessare oje, in betzesa e garrigu de anneos, sa forthuna o sa manu divina, l’atta assistitu abberu. Onzi annu,in sa comunidade sua, su battoro de Sant’Andria,si acchet sa missa e s’ammentu de sos zovanos de sa viddha chi ana pertu sa vita issoro in gherra.

Issu, Jacheddhu non bi mancait mai a cuss’impinnu. Lassait bestias e campannas ca cussa die itti solu pro custa tzerimonia.

Deviat torrare grassias a Deus e a chie l’adiat atzuatu a facchere in modu chi su numene suo nonessseret istatu iscrittu in sa petra de s’ammentude sos mortos in gherra.

Pro cussu motivu, a gherra incumintzata,mancu attos sos degheott’annos, l’adiana arruolatu comente marinaiu in s’isula de Maddalena. Ini battor frates mascros e issu su prus minore.

Tottus ini moffitos a facher gherra comente sordatos e aiana lasatu su babbu mesu tzecu e sa mama chin sorres minores, chin pacu proendha.

Dopo paccu tempus chi itti arruolatu,at connotu unu de sos capos e ischindhe de sa zovana edade e de sos probremas de sa familia issoro, si lu agasazait comente unu izzu suo e li chiriat vene. Custu brav’omine l’adiat atzuatu a li dare carchi lissenza curzia pro atzuare su babbu in sa messaria, a semenare e poi messare tricu e oriu e atteras provvistas de incunza..

Torrandhe in servitziu, mancari b’adiat bisonzu peri in domo sua, non moviat mai a manos iscuttas. A cust’ispetzia de babbu novu che li juchiat carchi junta de vasolu e de ava sicca chin unu paccu de pane carasatu e carchi cantzu de casu. Issu puru e sa familia mandhicain a tessera, su tantu de non morrer de sa gana. Non si nde potiat ispomporoddhare issu e sa mutzere. Pro carchi die asseriaini sa gana e su bisonzu chin carchi minestronata de ervas, chin granu. Sos atteros frates prus mannos de Jacheddhu ini isparthinatos in sa Gaddhura In su portu de Maddalena, in rada bit una nave de gherra, cacciatorpediniera chi itti de appotzu e a difesa de naves prus mannas de iscortare. Jacheddhu itti destinatu chin s’incaricu raru suo, a cussa bestia de gherra marina, semper prontos a parthire a su primu allarme.

Maddalena itti prena de marinaio sardos e peri paesanos. Peri tra cumpanzos non si allegait de atteru. Si deviat acchere su possibile pro non si imbarcare in cussu bastimentu de gherra marina.

Su Guvernu Italianu adiat appena firmatu s’armistiziu e sos tedescos ini vocandhe occu de tottue e minethandhe a tottus. Peri cussu brav’omine de sa logistica bi l’adiat nattu a Jacheddhu de acchere in modu de no artziare a sa cacciatorpediniera. Ischiat chi sos tedescos de intundhu ini minethandhe de la brincare in d’unu caddhu de occu, si la vidiana issindhe de su portu.

Mussolini si itti appena ughittu dae Roma e sos italianos ini lassndhe sos tedescos a gherrare contra mesu mundhu.In cussas dies de abbuluthiu, it parthitu s’ordhine de artu a che ispostare sa perla de su mare de sa marineria italiana, sa Corazzata Roma dae su portu de La Spezia in Sardinna , pessandhe chi gai itti prus a sicuru. Candho este arribatu s’ordhine de parthire chin sa cacciatorpediniera pro atzuare e cuccutzare sa Corazzata Roma chi si itti accurtziandhe a sas costas sardas, s’amicu caru de sa logistica che at fattu muttire Jacheddhu chi it de guardia in d’una polveriera de s’isula de Spargi.

L’ata tiratu a bandha e li at nattu:<<Ascurtami vene Jachè,soe arrischiandhe peri jeo sa vita mea pro ti azzuare a ti fughire dae morte sicura. Solu jeo isco chi crasa a mesudie, sa cacciatorpediniera devet parthire chin tottu su personale militare e tottu s’armamentariu de gherra. Che devet sicchire sa Corazzata Roma, sa prus manna de sa Marina Italiana chi si este accurtziandhe a sa Sardinna. Chin s’incaricu chi tenes tue bindhat atteros duos chi sono de custa zona e sono bene accothattos. Su chi devet parthire de sicuru ses tue .Si ti cheres sarvare ascurta a mie e non dhe alleghes chin nessunu. Istasero, comente torras a su Cumandhu tuo, acche dimandha de unu permissu curtziu de 24 oras, pro viere a babbu tuo e a frates tuos chi venini a ti achere una visita. Este prus che sicuru chi ti lu ana a dare, ca galu niunu ischiti de custa novidade. Appena tenes in manu su permissu, de chin notte, essi de sa caserma e ti attracas in loccu chi nessunu ti potat atzappare. Poneti in fora de viddha, in loccu artu chi potes viere su portu e sa cacciatorpediniera. Piccati iffatu carchi cosa a mandhicare e no essas a fora finas a candho sa nave de gherra no este parthita e ch’este foras de portu. Sa bona forthuna ti la deves travallare peri tue>>, Jacheddhu itti isprammatu e assuconatu, ma si cheriat mantenner cara sa vita sua. Gaj at fattu comente l’at cussitzatu s’amicu caru. Atta sa dimandha de su permissu e cuntzessu, no at serratu occru pro tottu notte. Avreschendhe, a sa murra muta chin tottus, este issitu de sa caserma e si este attracatu in supra de un’artura foras de Maddalena.

Arribatu s’ordine de parthire, sas sirenas allutas de sa caserma ini ispantosas a s’allarme e pariati scoppiandhe sa vine de su mundhu. Su Cumandhu chircait a Jacheddhu chi non si atzappait.ne in chelu e ne in terra.

Ana mandhatu rundhas a lu chircare intro e Maddalena, Caprera e a Spargi, iffatu de iscoglios de mare e fintzamentas a Palau, ma no it contu issoro. Jacheddhu non si atzapait in loccu sacratu e sa nave dipiat parthire peri senza de issu.

A vortadie mannu, candho sa cacciatorpediniera iti oramai issita de portu e non si vidiat prus in mare, Jacheddhu est torratu a issire in mesu e zente.Appena l’an piscatu sos uffitziales suos l’ana postu sutta interrogatoriu, ma cussu permissu de 24 oras chi issos mantessi l’adian datu itti sa sarvesa sua.

Sa notte mantessi,accurtziu de s’Asinara, sa digrassia manna chi tottus timiana si este avverata..

Sa cacciator pediniera issoro e atteras de appotzu e sa Corazzata Roma, tottus affundhatas de sos aereos de gherra de sa Lutwaf tedesca e prus de 1.300 sordatos e marinaios zovaneddhos italianos e sardos sono mortos a moddhe in mare e in mesu e s’occu de sa battalla.

Como, leghendhe custu contu imbentatu da e su veru, cadaunu cumprendhet su motivu pruite Jacheddhu, peri vetzeddhu e illacrimatu, in custa die notita, torrat grassias a Deus e a s’anima vona chi l’at sarvatu sa vita istrviandelu de accher fine mala .

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *