"Sa Die de sa Sardigna" celebrata a Cremona (in limba)

di Giuseppe Corongiu

 

Finas in su mundu de s’emigratzione, o de su disterru pro la nàrrere a un’àtera manera, sa die de sa Sardigna at faeddadu in sardu. Sos naschidos in terra nostra chi bivent in Lombardia si sunt adobiados a pare domìniga su 4 de maju pro festare sa die de su pòpulu sardu dedicada a sa limba nostra gasi comente at disinnadu sa Regione. Sa tzitade seberada pro custu assodimentu est istada Cremona in ue si sunt agrefados sos binti tzìrculos organizados de cussa parte de logu, prus sos rapresentantes de sas àteras regiones italianas. Su tema fiat craru e inditadu dae Pàulu Pillonca. "Sa die de sa Sardigna – Su primu sinnu de identidade de unu pòpulu est sa limba". E de cussu s’est faeddadu in su cunvegnu organizadu a merie in s’auditoriu de sa biblioteca comunale de Cremona a oras de sa 17.00. Pàulu Pulina, òmine de relatas pùblicas de sa federatzione de sos sardos chi bivent fora, at contadu de su chi est capitende in Sardigna in custos annos in argumentu de polìtica linguìstica. At mentovadu sos fatos de sa Limbas sarda comuna e sos progressos chi est faghende sa limba sarda in su campu giurìdicu-amministrativu. At inditadu su libru de Pepe Coròngiu "Pro una limba ufitziale" comente unu volùmene chi at de seguru abertu caminos noales a s’istùdiu de unu tecnoletu amministrativu. Pepe Coròngiu, ospite de sos emigrados, at acumpridu una relata subra sa chistione "limba – dialetu" chi est a fundamentu, segundu issu, de sos problemas de ufitzializatzione chi tenimus oe in Sardigna pro sardu. Sos datos de sa Chirca sotziolinguisticas autorizant a sighire in una polìtica chi, a su costadu de s’isperimentatzione de unu istandard amministrativu in essida, punnet a valorizzare sas variedades istòricas-naturales-traditzionales. Toninu Mulas, dirigente de sos emigrados "lombardos", at sutalineadu comente sa polìtica de sa Regione est istada atziva meda in custos annos. At annuntziadu chi sos tzìrculos de sa Lombardia ant chircare de collaborare pro sos progetos de sa Die de sa Sardigna e at aprovdu s’idea aghiada de calicunu pro organizare cursos de limba sarda pro sos sardos chi bivent fora dae s’ìsula. A mangianu in su duomo de Cremona si fiat fata una missa cantada in sardu e ballos sardos in sa pratza prus manna cun fisarmònica e sonos de canna. A merie, finidu su cunvegnu, cuntzertu de Elene Ledda cun su grupu suo. A cunvegnu e cuntzertu ant partetzipadu 500 pessones.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *