LE STAGIONI IN SARDEGNA: CONCORSO FOTOGRAFICO PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO INDETTO A BARCELLONA DALL'ASSOCIAZIONE SARDA

Cun sa punna de mustrare s’ammaju de sa Sardigna in intro de sa sede sua, s’Assòtziu de Sos Sardos in Catalugna ordìngiat unu cuncursu fotogràficu.
Dae s’1 fintzas a su 31 de Ghennàrgiu 2017 s’ant a pòdere imbiare fotos de sa Sardigna cun tema “Is Istajones in Sardigna”.
Regulamentu de su cuncursu:
a) Podet pigare parte a su cuncursu chie si siat, in manera lìbera e gratuita;
b) is fotografias depent èssere in colores e is cuntènnidos issoro non depent violare is leges in vigore, èssere deghile e respetare sa dinnidade de is sugetos retratados;
c) Cada cuncurrente partìtzipat cun una foto ebbia, chi est pretzisu mandare a s’indiritzu eventos@assotziusardos.cat;
d) In prus de sa foto, su messàgiu depet cuntènnere is informatziones chi sighint: nùmene e sambenadu de su partitzipante, s’istajone retratada, logu, tìtulu e descritzione curtza de sa foto. Custas informatziones ant a èssere mustradas a costadu de cada foto esposta in sa sede;
e) Pubblicatzione in sa pàgina Facebook: 1/02/2017
Acabbu de su cuncursu: 28/02/2017 a is 24:00
Issèberu de is binchidores: 4/03/2017
S’ant a pònnere a disponimentu duos prèmios:
1. Prèmiu “Diretivu”, seberadu dae su Diretivu de s’Assòtziu intra de is 20 fotos chi ant retzidu prus “m’agradat” in Facebook, chi at a èssere de 100 Euros;
2. Prèmiu “Artista”, isceradu dae una giuria de tres persones cumposta dae fotògrafos locales, chi at a èssere de 100 Euros.
S’Assòtziu si reservat su deretu de espònnere in sa sede de Bartzellona cale si siat foto retzida, semper mustrende is informatziones de su puntu (d).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *