PALAS A CRESIA: CONTU CURZIU, IMBENTATU DA E SU VERU


di Tommaso Esca

Die de festa in domo de sa familiaeddha nova. Ini battiandhe s’urtimu nepoteddhu de una familia manna e unita. Don Istene de vonu pride, finita sa missa e su santu battiare s’este azzuntu a s’alligra cumpannia a festare custu novu zovanu cristianu.

E gaj arrejonandhe chin tziu Jacheddhu, su mannoi de su minore, narat Don Istene:<<Caru tziu Jacheddhu, bos connosco de tantos annos comente unu bonu babbu e familia, travallatore, omine saviu e de bonos printzipios e sentimentos, però bos vio paccu in cresia, si no este in die notita de Pasca o Natale.Mi parites unu paccu palas a sa cresia>>.

E tziu Jacheddhu :<< Perdhonet Don Istene, si non si offendhet li naro duas paraulas. L’appo ascurtatu chin piaghere, tottu su chi at nattu este veru e como rispondhat a mie: a Vostè non l’appo mai vistu in campanna,marrandhe, iservandhe,puttandhe o acchendhe tottu sas fainas de unu bonu massaju >>.

E Don Istene :<<Azzis vistu vene e tenites rejone, sa missione mea este un’attera, acchere vene su pride e servire su prossimu e su Signore>>.

E tziu Jacheddhu :<<Vostè tenet rejone de su chi mi este nandhe, ma peri jeo… Jeo mi sinnao chin sa Santa Rughe e dimandhao a Issu (Deus Meu) chi mi seret datu profettu de cussu triccu chi juchio in daintro de su oddhe de sa bertula, prontu a lu semenare, ghettandhelu in sa terra nuda,appena curtivata. Tenzo treghi itzos, mutzere mea, socru e socra a garrigu meu. Deghessette vucas de prenare cada die. E gaj,garrigu de milli pessamentos e de sa netzessidade de che carrare onzi die su cumpanaticu pro tottus, mannos e minores, mi toccat a travallare peri sa dominica o atteras festas cunsacratas, brincandheche peri su santu reposu. Soe sicuru chi Deus mi atta a perdhonare si carchi mancantzia appo attu. Este veru chi mi viet paccu in cresia, ma a Deus meu lu precco de continu, ca sentza sa provvidentzia sua chi sempere mi este accurtziu , no este fatzile a accudire a tottu sas netzessidades de sa familia mea. Pro custu lu preco e lu ringratzio onzi momentu>>.

E Don Istene : << Como min’ che vivo custa bella tassa e vinu, luchidu che mirallu e caru tziu Jacheddhu bos petto perdhonu ca no ischio. Ma oie imparo carchi cosa nova de fide vera peri jeo>>.

Aggiungi ai preferiti : Permalink.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *