BANDU DE CUNCURSU – EDITZIONE 2015: “PREMIU DE LITERADURA CASTEDDU DE SA FAE” DE POSADA

Posada

riferisce Angelo Canu

BANDU DE CUNCURSU · EDITZIONE 2015

Sa SOTZIEDADE CULTURALE CASTEDDU DE SA FAE / SCCF 

cun su patronadu de sa COMUNA DE PASADA,

Bandit su Cuncursu 

Prèmiu de Literadura Casteddu de sa Fae” 

Fundadu dae Màuru Deledda 

Editzione 2015

dedicada a Giuanne Frantziscu Pintore 

ROMANZU in Limba Sarda

Regulamentu

—Sas òperas, inèditas, in prosa, in forma de romanzu, devent èssere iscritas in limba sarda e non devent èssere istadas mai premiadas o sinnaladas in àteros cuncursos. 

At a èssere premiadu, cunforma a su pàrrere de sa giuria, su mègius romanzu.

—Su prèmiu pro s’autore de s’òpera chi binchet est:

• s’editzione de s’òpera premiada in unu libru publicadu a contu de sa SCCF, chi est titulare de sos deretos literàrios pro tres annos dae sa data de publicatzione;

• su diploma chi mustrat su Casteddu de sa Fae.

Pro cuncùrrere, s’òpera devet èssere iscrita cunforma a sas normas linguìsticas de referèntzia de sa RAS (Delìbera Giunta Regionale n. 16/14 de su 18-4-2006 “Limba Sarda Comuna”). Sa SCCF at a pòdere sistematizare, si bi nd’at bisòngiu e de acordu cun s’autore, su testu e sa grafia de s’òpera premiada cunforma a sas normas in pessu numenadas.

• S’òpera premiada at a èssere publicada petzi in limba sarda. In prus, sa SCCF at dare unu cuntributu de € 1.500 a cada editore chi pùblicat su libru in un’àtera limba. Sa SCCF est titulare de sos deretos de tradutzione pro tres annos dae sa data de publicatzione.

• S’òpera e su libru premiadu ant a èssere presentados in Pàsada e in sa bidda in ue istat s’autore.

• Sas òperas in cuncursu devent èssere a su mancu de 70 pàginas (de 60 caràteres x 30 rias cada una).

• Sas òperas devent èssere imbiadas, in 2 còpias imprentadas a: 

Segreteria de su “Prèmiu de literadura Casteddu de sa Fae”, 

c/o Biblioteca, via Nazionale 1, 

08020 PASADA, NU 

(tel. 0784-854494, oras 9-12) 

e devent arribbare intro de su 31 de martzu de su 2015

Intro de sa matessi data, devet arribbare una còpia in formadu WORD de s’òpera in cuncursu a: casteddudesafae@gmail.com

—Sa GIURIA at a èssere formada  a su nessi dae 15 professores de matèrias literàrias, de ruolu in sas iscolas superiores sardas. 

Sos giurados ant a espressare su giudìtziu issoro, dae 0 a 10, tenende in cunsideru calidade de su lèssicu, curretesa de sa norma de su sardu e originalidade de s’idea e de sa trama.

Roberto Tola, sìndigu de Pasada         /        Diegu Corràine, presidente de sa SCCF

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *