PASTORI SARDU E PASTORI PIEMONTESU FAINTI UNU TRABALLU CHE SI ASSIMBILLARA. SI ASSIMBILLARA PRUS PAGU SU RISPETTU CHI TENINTI


di Pieru Pinna

 In su giornali sa Stampa de Torinu de dominigu 19 de cabudannu anti riportau sa notizia ca unu talu de brebeis esti stetiu agrediu de canis arestisi e ndi anti mortu trintanoi.

Siccomenti su fattu esti succediu in i montis altusu de sa Valsesia, in provintzia de Vercelli, bollu signalai cantu si funti donaus de fai po agiurai su pastori a ricuperai is su spegus de is brebeis.

Narara su giornali, su ricuperu ari mobilitau sa Protetzioni Civili, de mengianu chitzi si funti agataus in pitzus de is montis de Alagna, is tecnicus de su Succursu Alpinu, is Finanzierierisi e su Sindigu de Alagna Sesia.

Sa Regioni Piemonti hat mandau, a ispesas suasa, unu elicoteru privau po podi carriai is su spegus e du santi consegnausu a sa ASL de Vercelli po is controllus.

Abundi esti su spantu si ara pregontai calincunu. Bastara a pensai ca in custa provintzia piemontesa is brebeis nu arribanta a centu mila, sa pastoritzia non contara nuda in sa economia de custu territoriu. Cun tottu cussu, Sindigu e Autoriraris anti dimostrau rispettu mannu po su traballu de su pastori.

Su spantu esti candu pensu a tottu su chi esti sucedendi a is pastoris sardus lottendi de annus po si biri riconottu su traballu insoru. Esti unu de is settoris prusu importantisi de sa economia sarda, cun tottu cussu, no dus paganta su latti a pretziu de podi bivi e su agiuru chi arribara de parti de is guvernantis esti ca funti narendidusu chi …” tres milionis de brebeis funti tropusu, toccara a ndi bocciri  (canis arestis sardus)e a prantai trigu “Senatore Capelli”, o a faghere ateru”. Pariri a mimi ca pastori sardu e pastori piemontesu fainti unu traballu chi si assimbillara, ma, forsis, si assimbillara prus pagu su rispettu chi teninti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.